Zarząd Hemp & Wood SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podpisał umowę o współpracy z kanadyjską firmą doradczą i konsultingową PolKanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver („PolKanna”), której zarząd ma bogatą i udokumentowaną wiedzę oraz doświadczenie na rynku konopi przemysłowych i medycznych w Kanadzie i USA.

Na mocy podpisanej umowy Spółka i PolKanna wyraziły chęć współpracy w pozyskiwaniu partnerów biznesowych w Kanadzie i USA, a także lobbingu, promocji i nawiązywaniu kontaktów z mediami i inwestorami w Kanadzie i USA, w obszarze przemysłu konopnego. PolKanna zobowiązała się do wspierania rozwoju działalności Spółki w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i możliwościami. Umowa obowiązuje na okres do 31 grudnia 2020 r. Łączna wartość wynagrodzenia należnego PolKanna z tytułu wykonania umowy została ustalona na 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Jednocześnie PolKanna objęła 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F Spółki, a Strony zgodziły się na potrącenie ceny emisyjnej akcji objętych przez PolKannę z wynagrodzeniem należnym PolKanna z tytułu realizacji umowy opisanej powyżej.

W opinii Emitenta przyjęte rozwiązanie, w którym partner posiadający bogate i udokumentowane know-how, istotne dla planów rozwojowych Spółki, zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Spółki, otrzymując wynagrodzenie wyłącznie w formie akcji Spółki, jest korzystne dla Spółka i jej akcjonariuszy, ponieważ w interesie PolKanna leży, aby usługi świadczone przez tę spółkę przyczyniały się do wzrostu wartości Spółki.

PolKanna to kanadyjska firma konsultingowa z branży konopi medycznych i przemysłowych z siedzibą w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Firma doradza w zakresie rozwoju w sektorze konopi. Zespół spółki składa się z odnoszących sukcesy przedsiębiorców oraz najlepszych kanadyjskich ekspertów branży konopnej. Ponadto PolKanna posiada silne strategiczne relacje z rolnikami, przetwórcami i instytucjami finansowymi spełniającymi wymogi kanadyjskiej ustawy Cannabis Act. PolKanna jest przygotowana do prowadzenia programu eksportu / importu konopi przemysłowych i medycznych oraz ekstrakcji i przetwarzania produktów pochodnych.

Celem PolKanna jest przyjęcie i odtworzenie w Polsce najlepszych w swojej klasie doświadczeń z Kanady - najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego rynku konopi na świecie - oraz dostarczenie i wdrożenie tego know-how, a także transferu technologii do Polski. Zespół PolKanna może także zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku konopi medycznych. Członkowie zespołu PolKanna uczestniczyli w transakcji związanych z konopiami na kwotę przekraczającą ponad 100 milionów CAD.

News

Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

Added: 29.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 29.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi. Read more

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Added: 28.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały... Read more

Zawarcie umowy o współpracy z PolKanna Health Sciences Inc.

Added: 28.10.2019

Zarząd Hemp & Wood SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podpisał umowę o współpracy z kanadyjską firmą doradczą i konsultingową PolKanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver... Read more

Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

Added: 17.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 16.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi. Read more

Aktualizacja strategii

Added: 15.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż podjął decyzję dotyczącą aktualizacji dalszej strategii rozwoju (przedstawionej w raporcie ESPI 4/2019). Spółka zamierza skoncentrować się na poszukiwaniu i kontraktowaniu upraw konopi włóknistej... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Wood S.A.
Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warsaaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

KRS: 0000396780
VAT: 525-23-82-713

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 All rights reserved Hemp & Wood S.A.