Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 12 z dnia 28.06.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 23.07.2019 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 22.10.2019 roku.

2) Data przydziału akcji:
23.08.2019 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe
22.10.2019 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4) Liczba akcji serii F objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:
1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 463.730,
2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 4.680,
3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 9.881.590.
Suma objętych akcji serii F: 10.350.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Poziom objęcia emisji akcji serii F: ok. 32,34 proc.

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,10 zł (dziesięć groszy).

7) Sposób opłacenia objętych akcji:
7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F zostało opłaconych poprzez dokonanie wpłaty kwot odpowiadających cenie emisyjnej tych akcji na rachunek bankowy.
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F zostało opłaconych z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia wierzytelność, wynikającej z umowy o współpracy z dnia 28 października 2019 roku. Przedmiotem tej wierzytelności jest wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Akcje opłacone z wykorzystaniem wyżej opisanej wierzytelności objęła Polkanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver (Kanada). Dodatkowe informacje na temat wyżej opisanej wierzytelności znajdują się w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2019 z dnia 28 października 2019 roku.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 22 osoby w transzy zapisów podstawowych,
- 1 osoba w transzy zapisu dodatkowego,
- 12 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich domów maklerskich ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 22 osoby w transzy zapisów podstawowych,
- 1 osoba w transzy zapisu dodatkowego,
- 12 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich domów maklerskich ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniósł 49.850 zł, w tym w;
a) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
b) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
c) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.
Powyższe koszty zostaną ujęte w kosztach prowadzenia działalności.
---
Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Aktualności

Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

Dodano: 29.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 29.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi. Czytaj więcej

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Dodano: 28.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały... Czytaj więcej

Zawarcie umowy o współpracy z PolKanna Health Sciences Inc.

Dodano: 28.10.2019

Zarząd Hemp & Wood SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podpisał umowę o współpracy z kanadyjską firmą doradczą i konsultingową PolKanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver... Czytaj więcej

Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

Dodano: 17.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 16.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi. Czytaj więcej

Aktualizacja strategii

Dodano: 15.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż podjął decyzję dotyczącą aktualizacji dalszej strategii rozwoju (przedstawionej w raporcie ESPI 4/2019). Spółka zamierza skoncentrować się na poszukiwaniu i kontraktowaniu upraw konopi włóknistej... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt

Hemp & Wood S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa  Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000396780
NIP: 525-23-82-713
REGON: 140778886

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.